Vårt kvalitetsarbete

Resursteamets ledningssystem för kvalitet

Resursteamet har ett övergripande ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Vi arbetar systematiskt med att utveckla verksamhetens kvalitet genom att analysera årets resultat från exempelvis undersökningar och interna granskningar m.m. Denna analys utgör därefter grunden för kommande års målarbete, dvs. vi planerar, utför, följer upp och förbättrar oss kontinuerligt.

Trädet Kvalitet

Vi väljer att illustrera Resursteamets kultur, värdegrund och verksamhet som ett träd. Vi rör oss mellan rötterna och trädtopparna, där rotsystemet utgör våra grundläggande värderingar i form av värdegrunden och i trädtopparna lever vår vision. Däremellan – i stammen och grenarna – finns våra metoder och arbetssätt som utgör fundamentet till den verksamhet som vi dagligen bedriver. Ledningssystemets samling av dokument omfattar och säkrar alla delar av vårt ”Resursteamsträd”. Ledningssystemet stöttar också ”Resursteamsträdet” att växa i riktning mot visionen genom att ge medarbetarna förutsättningar att utföra sitt arbete, utifrån fastställda arbetssätt som genomsyras av vår värdegrund – inom ramarna för det som är lagar och krav. Genom att hela tiden koppla verksamhetsinnehållet till olika delar av ”Resursteamsträdet” garanterar vi att klienten ständigt är i fokus av vårt samarbete och att verksamheten är meningsfull för den enskilde. Alla medarbetare på Resursteamet ansvarar tillsammans för verksamhetens kvalitet utifrån våra respektive roller.

Kort sagt – Ledningssystemet säkrar att vi gör det vi säger att vi ska göra! Vår verksamhet ska alltid hålla sig inom ramen för vad lag, avtal och krav föreskriver samtidigt som vi går i riktning mot våra uppsatta mål och vår vision.

Har du några frågor om Resursteamets kvalitetsarbete så är du välkommen att kontakta kvalitetschef Therese Sandolf!

Resursteamets Kvalitetspolicy

Resursteamet skapar möjlighet för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser genom att:

  • ha ett respektfullt bemötande baserat på alla människors lika värde
  • arbeta målinriktat och fantasifullt med stöd av ett kunskaps– och erfarenhetsbaserat arbetssätt
  • säkerställa en meningsfull verksamhet genom att varje individ är delaktig i och kan påverka utformningen
  • säkerställa att verksamheten sätter individens behov och resurser i centrum och har en inriktning mot ökad självständighet
  • erbjuda verksamhet på tider där behoven finns och i lokaler som är anpassade för våra målgrupper
  • kontinuerligt arbeta med att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten
  • tillämpa ett nära ledarskap för att skapa rätt förutsättningar för kärnverksamheten
  • samverka och delta i nätverk med de parter som är viktiga för våra klienter
  • ge varje medarbetare möjlighet att utvecklas i en inspirerande och lärande organisation

 

Kvalitetsbokslut

I början av varje nytt år sammanställs det gångna årets kvalitetsarbete i en kvalitets- och verksamhetsberättelse. Varje år upprättar Resursteamet även patientsäkerhetsberättelser för sin hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Ladda ned Resursteamets Kvalitet- och verksamhetsberättelse 2015

Ladda ned Resursteamets Kvalitet- och verksamhetsberättelse 2016

Patientsäkerhetsberättelser

Ladda ned Patientsäkerhetsberättelse Resursteamets logopedmottagningar 2016

Ladda ned Patientsäkerhetsberättelse Resursteamets Resurshälsan 2016

Ladda ned Patientsäkerhetsberättelse Alviksstrandsskolan 2016

Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration

Resursteamet har genomfört Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration för daglig verksamhet 2016, den kan du läsa här. Intyg från Vårdföretagarna för genomförd kvalitetsdeklaration finns här.

Kvalitetsdeklaration

Patient- och brukarundersökningar

Varje år genomför verksamheten egna enkätundersökningar riktade till de som tar del av vår dagliga verksamhet, logopedverksamhet eller den skolinriktade rehabiliteringen för barn och unga.

Stockholms stads brukarundersökningar för daglig verksamhet finns redovisade här.
Socialstyrelsens hemsida kan du även hitta information om jämförelser avseende stöd till personer med funktionsnedsättning.