Vårt personalarbete

Medarbetare på Resursteamet

Resursteamet har ca 190 heltidsanställda (april 2017) samt därutöver timvikarier som täcker upp vid semestrar och sjukdom. Resursteamet tillämpar ett verksamhetsnära ledarskap vilket innebär att vi har en platt organisation. Alla ledare är väl förankrade i verksamheten och arbetar själva operativt i densamma. Resursteamet växer organiskt och de allra flesta chefer internrekryteras.

Sveriges bästa arbetsgivare

Resursteamet placerade sig under 2015 och 2014 på topp 10-listan över Sveriges bästa arbetsgivare i kategorin medelstora företag. Läs mer här.

Medarbetarundersökning

Resursteamet genomför årliga medarbetarundersökningar i syfte att få ett underlag till kontinuerliga förbättringsåtgärder. Vi konstaterar glädjande nog att 96,5 % av personalen trivs på jobbet.

jag-trivs-bra-pa-jobbet-mabund

Därtill svarar 100 % att man använder sig av Resursteamets vision och värdegrund i arbetet med den enskilde klienten.

jag-anvander-vision-och-vardegrund-munde-2016

Ta gärna del av hela undersökningen här.

Medarbetartrivsel på Resursteamet

Vi arbetar ständigt för att Resursteamet ska vara en arbetsplats där du som medarbetare trivs, mår bra, upplever utveckling och att det är hållbart. Arbetsklimatet ska vara positivt, lättsamt, hjälpsamt och lösningsfokuserat. Kort och gott: du ska ha kul och trivas – länge!

Hur gör vi för att uppnå det?

 • Stort utbud av internutbildningar som berör allt ifrån målgruppskunskap till bemötande och arbetssätt.
 • En chef finns nära dig och håller löpande medarbetarsamtal ca varannan månad för att stötta dig till utveckling och att nå ert gemensamma önskade läge.
 • Det finns möjlighet att vara med och initiera utvecklingsprojekt och att utvecklas i olika roller inom företaget t ex enhetsstöd, enhetschefstraine, enhetschef, verksamhetsinriktningsstöd och verksamhetsstöd.
 • Tillsammans jobbar vi förebyggande mot skitsnack genom att kontinuerligt öva oss på att ge varandra både positiv och konstruktiv feedback.
 • Vi har kul tillsammans och skapar gemensamma referensramar genom att ses på enhetspersonalmöten, företagsövergripande personalmöten och ofta händer det att vi har kalas i anslutning till våra möten.
 • Vi som företagsledning är mycket intresserad av vad just du tycker och tänker. Vi vill att du är med och påverkar! Om du inte upplever att du får gensvar av din chef så finns möjligheten att göra en Lex RT anmälan.
 • Vi satsar på pulshöjande friskvårdsaktiviteter då all forskning visar på att de är en otroligt stark friskvårdsfaktor. Vår friskvårdspeng har tidigare varit 4000 kr/år och just nu är den 6000 kr/per år och heltidsanställd.
 • Vi arbetar med förebyggande insatser mot sjukskrivningar i ett tidigt skede genom att följa en gedigen rehabiliteringsprocess. Stor samverkan med företagshälsovården Previa sker löpande.
 • Högkvalitativa Resursteamskläder för aktiviteter utomhus och i sportsammanhang.

 

Utbildningsnivåer

Resursteamets medarbetare är välutbildade och har stor erfarenhet av att arbeta med våra olika målgrupper. De flesta har en akademisk eller någon annan form av eftergymnasial utbildning. På Resursteamet finns bl.a. följande kompetenser representerade:

 • Socionom
 • Beteendevetare eller motsvarande
 • Pedagog
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Psykolog
 • Undersköterska eller motsvarande

 

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på Resursteamet är 2,2 % avseende korttidsfrånvaro och 1,61 % avseende långtidsfrånvaro (2017, tom april). Med långtidsfrånvarofrånvaro avser vi en frånvaro som överstiger 14 kalenderdagar och eventuella graviditetsrelaterade sjukskrivningar är inte medräknade. Resursteamet arbetar proaktivt mot sjukfrånvaro genom ett gediget och kontinuerligt arbetsmiljöarbete. Inför varje medarbetarsamtal tas frånvarostatistik fram. När antalet korttidssjukfrånvarotillfällen övergår 6 ggr/ år eller att en heltidssjukskrivning infaller, startar vi upp en rehabiliteringsprocess. Syftet med denna process är att kartlägga om det finns några arbetsrelaterade orsaker till frånvaron samt att i förekommande fall ta fram åtgärder för detta Vi arbetar även nära med vår företagshälsovård Previa för att få en bra och hållbar situation för medarbetaren.

Personalomsättning

Resursteamets personalomsättning är 10 % (2016-04-01 tom 2017-03-31). Den beräknas med utgångspunkt från antalet tillsvidareanställda medarbetare vars anställning upphört och medelantalet tillsvidareanställda medarbetare.

Handledning

Vi har erfarna medarbetare och chefer som handleder individer och grupper kring enskilda klienter, målgrupper, metoder mm. Vi har även väletablerade samarbeten med externa handledare som tas in vid behov.

Kollektivavtal

Resursteamet är medlem i Svenskt Näringsliv samt Almega vårdföretagarna och följer därmed kollektivavtalet för Bransch E – Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet. Det innebär bland annat att vi har tjänstepension (ITP) samt andra avtalsförsäkringar såsom Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) samt omställningsavtal för samtliga anställda.

Resursteamet växer

Resursteamet har inga uttalade tillväxtmål men vi håller alltid dörren öppen för de som knackar på. Vi växer organiskt och startar nya enheter utifrån behov och efterfrågan. Därför arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att rekrytera nya medarbetare. Vi rekryterar våra ledare internt och därför får medarbetare som funnit hos oss länge möjligheter till att utvecklas och får nya utmaningar med mera ansvar.