Resursteamet är medlem i Vårdföretagarna

För medlemskap i Vårdföretagarna ska företaget uppfylla följande kriterier (hämtat från Vårdföretagarnas hemsida):
• företaget är ett svenskregistrerat aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelse eller förening,
• företaget har sin huvudsakliga verksamhet inom vård- och omsorgssektorn i Sverige,
• ett medlemskap innebär att alla företag i en koncern, som bedriver vård och omsorg, vilkas verksamhet berättigar till anslutning till Vårdföretagarna, tecknar och tillämpar kollektivavtal utifrån sin verksamhet,
• företaget innehar och uppvisar registreringsbevis,
• företaget är registrerat för F-skatt och som arbetsgivare, samt för moms där det är tillämpligt,
• företaget har inte restförda skatter och avgifter,
• företaget har angivit korrekt uppgift om antal anställda och lönesummor vid ansökan,
• då tillstånd krävs för att bedriva verksamhet ska företaget inneha sådant tillstånd,
• företaget ska i förekommande fall ha kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9,
• ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande befattningshavare och revisorer är lämpliga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Utöver vad som beskrivs under kriterier för medlemskap åtar sig företaget att:
• följa Vårdföretagarnas etiska riktlinjer,
• följa Vårdföretagarnas och Svenskt Näringslivs stadgar,
• tillämpa Vårdföretagarnas kollektivavtal,
• delta i introduktionssamtal eller introduktionsutbildning,
• agera så att förbundets och branschens intressen inte skadas,
• teckna kollektivavtalade försäkringar,
• betala in avgifter för alla anställda som omfattas av kollektivavtalade försäkringar,
• betala fakturor avseende medlems- och serviceavgift till Vårdföretagarna/Almega och Svenskt Näringsliv,
• i förhållande till Vårdföretagarna på ett öppet och förtroendefullt sätt lämna relevant information till ledning/styrelse och Vårdföretagarnas Etikråd samt att samråda i principiellt betydelsefulla frågor.

Resursteamet har även gjort Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration för 2016. För att uppfylla kraven innebär det att verksamheten har redovisat sitt kvalitetsarbete enligt branschorganisationen Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration. Fyra delområden omfattas:

• Eget kvalitetsarbeteOm systematiskt arbete kring kvalitet och utveckling.• Nationella kravOm måluppfyllelse för nationella krav som ställs på verksamheten).• Evidens- och kunskapsbaserad praktikOm evidens- och kunskapsbaserad praktik och nationella riktlinjer.• Nationella enkäterOm upplevd kvalitet; resultat i nationella patient-/brukarenkäter.Kvalitetsdeklarationen i sin helhet finns att läsa här.

Kvalitetsdeklaration