Boendestöd

RT Assistans boendestöd är ett individanpassat stöd utifrån dina behov. Boendestödet utgår från ditt hem, men kan också omfatta stöd i situationer utanför hemmet, för att stärka dig i din förmåga att klara vardagen. RT Assistans är med i valfrihetssystemet (LOV) i Täby kommun och Nacka kommun, vilket innebär att du som har rätt till boendestöd själv kan välja oss som utförare. Vi har även uppdrag i bland annat Stockholm stad, Danderyd och Lidingö.

Vi stöttar framför allt personer med:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd (AST), till exempel Asperger.

Vi stöttar även personer med:

 • Psykiska funktionsnedsättningar.
 • Förvärvad  hjärnskada- exempelvis stroke, traumatisk skallskada.

Vi vill stötta dig till en ökad självständighet och tar därför tillsammans med dig fram enkla och tydliga strategier för att du lättare skall kunna hantera din vardag. Genom struktur och rutiner kan vi hjälpa dig kompensera för kognitiva svårigheter som att till exempel att minnas eller hitta. Vi skriver en individuell plan där vi tillsammans formulerar tydliga mål som vi kontinuerligt följer upp.

Vi kan också stötta dig att bryta social isolering, komma igång med aktiviteter eller sysselsättning eller att få stöd i kontakter med både personligt och professionellt nätverk.

Vi skapar ett nära samarbete med berörda biståndshandläggare och andra för dig viktiga kontakter.

Så här går det till:

Samordnare och kontaktperson planerar tillsammans med klienten schema inför uppstart. Kontaktperson går igenom RT Assistans rutiner, informerar om klagomålshantering och kontaktuppgifter. Utifrån uppdraget utformar kontaktperson och klient tillsammans en Individuell Genomförandeplan (IGP) under de första två veckorna.

I IGPn formuleras:

 • Vad skall göras
 • Hur skall det göras
 • Vilket stöd behövs
 • Vilka strategier används
 • Vem gör vad
 • När skall det göras

Genomförandeplanen följs upp och utvärderas i samband med att det är dags för en ny beställning samt vid behov, exempelvis om förutsättningarna för genomförandet av insatsen påverkas. I samband med uppföljning/utvärdering beslutas eventuella förändringar av IGP.

Vi utgår i första hand från följande områden;

 • Resurser och begränsningar, såväl fysiska, emotionella, sociala, kognitiva som kommunikativa.
 • Motivation
 • Behov
 • Intressen
 • Nätverkskontakter

Arbetet med utformandet av IGPn är till för att få:

 • En djup kunskap och förståelse för den enskilde klientens förutsättningar, som leder till en individuellt utformad verksamhet för klienten.
 • Strategier för att höja graden av självständighet och delaktighet i den individuella verksamheten.
 • Ett gott samarbete med klienten, anhöriga/företrädare och kommunen/handläggaren.
 • En överenskommelse med uppdragsgivaren om hur uppdraget ska utformas.

I det dagliga samarbetet med klienten skapar vi också en successiv förståelse för klientens syn på sig själv. Tillsammans med klienten utför vi aktiviteter inom de områden som beskrivs i uppdraget.

Många av våra klienter uttrycker att de inte önskar att vi ska ha kontakt med deras anhöriga, men i de fall detta godtas månar vi om att skapa en god relation till dessa. Vi etablerar dessutom ofta kontakt med andra personer, från klientens professionella nätverk, såsom klientens företrädare eller personal från psykiatrin. Vi identifierar vilken/vilka personer, som påverkar klientens liv samt på vilket sätt denna påverkan tar sig uttryck.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor/funderingar!

Läs mer på www.rtassistans.se